Szkolenia SIPAM

Opublikowane przez Jakub Szostak w dniu

Szkolenie pracowników
Szkolenie pracowników administracji morskiej

W lipcu 2020 r. odbył się cykl szkoleń mających na celu przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego posługiwania się systemem SIPAM stosownie do pełnionych przez nich roli. Odbiorcami szkolenia byli administratorzy SIPAM, pracownicy administracji morskiej oraz interesariusze zewnętrzni reprezentujący instytucje z następujących grup:

  • jednostki samorządu terytorialnego (np. urzędy gmin, urzędy marszałkowskie),
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ),
  • Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych (GDLP),
  • Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (BHMW).

Szkolenia były prowadzone przez 13 dni, w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz Urzędzie Morskim w Szczecinie. Łączna liczba przeszkolonych osób wyniosła ponad 100 osób, w tym 40 osób spoza administracji morskiej.

Szkolenia były realizowane w formie praktycznych warsztatów komputerowych uzupełnianych wykładami teoretycznymi. Szkolenia obejmowały trzy zakresy tematyczne:

  1. Szkolenie dla interesariuszy zewnętrznych obejmowało edukowanie i informowanie interesariuszy o udostępnianych w SIPAM zbiorach danych i dokumentach źródłowych oraz korzyściach jakie mogą osiągnąć korzystając z udostępnianych danych SIPAM. Szczególny nacisk położono na możliwości wykorzystania danych przestrzennych i narzędzi udostępnianych przez administrację morską.
  2. Szkolenie dla pracowników administracji morskiej obejmowało przedstawienie mechanizmów obsługi SIPAM oraz wskazanie sposobu rozwiązań typowych problemów i obsługi danych przestrzennych w przypadkach przewidywanych do wystąpienia w pracach bieżących. Zakres tego szkolenia obejmował tematy szkolenia dla interesariuszy zewnętrznych poszerzone o zagadnienia związane z wprowadzaniem nowych danych przez autoryzowanych użytkowników.
  3. Szkolenie dla administratorów obejmowało zagadnienia związane z administracją komponentami systemu, administracją danymi zgromadzonymi w SIPAM oraz konfiguracją systemu SIPAM.

W trakcie szkoleń były gromadzone uwagi i wnioski uczestników szkoleń dotyczące działania systemu SIPAM. Część ze zgłoszonych uwag została uwzględniona już na etapie wdrożenia systemu, pozostałe uwagi zostały przeanalizowane przez administratorów systemu pod kątem możliwości ich wprowadzenia w ramach asysty technicznej świadczonej przez Wykonawcę systemu.

 


 

Prezentacje ze szkoleń

Zeszyty ćwiczeń

Kategorie: Uncategorized

Skip to content