Zagrożenie powodziowe

Mapy zagrożenia powodziowego

Dyrektorzy Urzędów Morskich przygotowują mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP) od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Mapy te są opracowywane z wykorzystaniem matematycznego modelowania hydraulicznego wykonywanego dla następujących scenariuszy:

  • szczególne zagrożenie powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%),
  • niskie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi (0,2%),
  • uszkodzenie lub zniszczenie wału przeciwsztormowego lub wału przeciwpowodziowego.

Zgodnie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo Wodne projekty MZP i MRP od strony morza przekazywane są Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, które publikuje je łącznie z mapami zagrożenia powodziowego od strony rzek. Aktualnie obowiązujące mapy są dostępne na hydroportalu ISOK:

Skip to content