O projekcie

Głównym celem projektu jest cyfryzacja i udostępnienie danych gromadzonych przez administrację morską do ponownego wykorzystania, poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację i harmonizację danych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także upowszechnienie informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów poprzez promocję wśród odbiorców. Cel główny został doprecyzowany poniższą listą celów szczegółowych:

 • Zwiększenie dostępności zbiorów danych będących w dyspozycji administracji morskiej,
 • Poprawa jakości, harmonizacja i zapewnienie interoperacyjności danych administracji morskiej,
 • Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych administracji morskiej.

Projekt  ma na celu udostępnienie w sieci Internet następujących zbiorów danych administracji morskiej:

 1. Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.
 2. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem terminów uznania strefy za niebezpieczną).
 3. System rozgraniczenia ruchu statków.
 4. Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie.
 5. Granice morskich wód wewnętrznych.
 6. Granica morza terytorialnego RP.
 7. Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP.
 8. Granica morskiej strefy przyległej RP.
 9. Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski.
 10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich.
 11. Osie podmorskich kabli i rurociągów.
 12. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe.
 13. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny).
 14. Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
 15. Granice portów i ich red.
 16. Granice przystani morskich, kotwicowisk.
 17. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani.
 18. Tory podejściowe.
 19. Kilometraż wybrzeża morskiego.
 20. Numeracja wejść na plażę.
 21. Plany ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich.
 22. Linia brzegu.
 23. Linia podstawowa.
 24. Graniczna linia ochrony – z rozporządzenia.
 25. Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich.
 26. Dane batymetryczne.
 27. Dane z systemu LIDAR
 28. Ortofotomapy.
 29. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 37 ust 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP).
 30. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l Prawa Wodnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku).
 31. Umowy użytkowania.
 32. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
 33. Decyzje o trwałym zarządzie ląd
 34. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.

Dane dostępne są poprzez geoportal administracji morskiej. Projekt SIPAM jest kolejnym krokiem związanym z szeregiem działań podejmowanych na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym dotyczących wdrażania dyrektywy INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) oraz jej implementacji poprzez ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Rozwiązanie techniczne zastosowane w projekcie, a wynikające wprost z Dyrektywy INSPIRE, sprawiają, że projekt SIPAM będzie interoperacyjny na poziomie różnych projektów realizowanych zgodnie z tą dyrektywą w Polsce jaki i krajach Unii Europejskiej (np. geoportal.gov.pl, geoserwis.gdos.gov.pl, inspire.gios.gov.pl, geo.stat.gov.pl).

Udostępnienie danych w sieci Internet następuje poprzez użycie następujących standardów:

 • Wytyczne i standardy Open Geospatial Consortium (OGC) i INSPIRE:
  • WMS  (Web Map Service)
  • WFS (Web Feature Service)
  • CS-W (Catalog Service for Web)
  • ATOM
 • Standardy użyte do budowy API
  • SOAP
Materiał podsumowujący realizację projektu SIPAM (konferencja kończąca projekt)

Realizacja zamówienia

Projekt zrealizowany został przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) wraz z urzędami morskimi w Gdyni i Szczecinie.

Poszczególne części zamówień publicznych zostały wykonane przez:

Źródło finansowania


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje projekt pn. „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Działanie 2.3 ” Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Podziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki” ( typ I projektu cyfrowe udostępnianie ISP ze źródeł administracyjnych)

Koszt całkowity projektu wynosi:
5 971 782,00 PLN
Kwota dofinansowania z UE wynosi:
5 053 919,10 PLN
Logo POPC

Skip to content