Plany morskie

Plany morskie

Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich są sporządzane przez dyrektorów urzędów morskich dla obszarów wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego  oraz morskich wód wewnętrznych. Projekty planów opracowuje się zgodnie z wymogami ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Do projektów planów opracowuje się Prognozę oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą zostaje poddany konsultacjom społecznym.

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich przyjmowane są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000

Zakres PZP POM

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). Rozporządzenie zaczęło obowiązywać w dniu 22 maja 2021 r.

W dniu 8 grudnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2518).

Rozporządzeniem dokonano zmian w kartach akwenów POM.01.Ip, POM.02.C oraz POM.08.P w zakresie koncesji nr 9/2017/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż oraz przeprowadzono szereg drobnych zmian legislacyjnych.

Rysunek planu stanowiący część graficzną planu oraz rysunek uwarunkowań stanowiący część uzasadnienia do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów udostępnione zostały jako usługi WMS:

  • https://mapy.umgdy.gov.pl/msp/services/POM/POM_RysunekPlanu/MapServer/WMSServer
  • https://mapy.umgdy.gov.pl/msp/services/POM/POM_RysunekUwarunkowan/MapServer/WMSServer

Istnieje również możliwość pobrania danych przestrzennych dot. akwenów lub ich wydzielonych części.

Informacje nt. całego procesu planistycznego dostępne są na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.

Skip to content