Plany morskie

Plany morskie

Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich są sporządzane przez dyrektorów urzędów morskich dla obszarów wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego  oraz morskich wód wewnętrznych. Projekty planów opracowuje się zgodnie z wymogami ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Do projektów planów opracowuje się Prognozę oddziaływania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą zostaje poddany konsultacjom społecznym.

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich przyjmowane są w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000

Zakres PZP POM

Skip to content