Dokumentacja SIPAM

Dokumentacja SIPAM

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika stanowi materiał informacyjno-promocyjny dotyczący Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej. Prezentowane w nim zagadnienia mają na celu przedstawienie wybranych możliwości oferowanych przez portal oraz przybliżenie poszczególnych użytecznych funkcji . Opracowanie przedstawia podstawowe funkcjonalności SIPAM dostępne w domyślnej konfiguracji i otwartym dostępie oraz jest wzorcem do tworzenia własnych przykładów wykorzystania platformy.

Pobierz Przewodnik użytkownika

Przewodnik po tematach dyrektywy INSPIRE

Przewodnik po tematach wynikających z ustawy o IIP, dla których organem wiodącym jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zawiera następujący zakres tematów:

  • 1. 1.8 – hydrografia, rozumiana jako elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz jednolite części wód wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami wodnymi (wspólnie z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie);
  • 2. 3.15 – warunki oceanograficzno-geograficzne, rozumiane jako warunki fizyczne mórz i oceanów, w szczególności charakter dna, prądy, pływy, zasolenie, stany wody, stany morza, wysokości fal;
  • 3. 3.16 – obszary morskie, rozumiane jako obszary mórz i akwenów słonowodnych w podziale na regiony i subregiony o wspólnych cechach ze względu na ich warunki fizyczne.

Przewodnik zawiera informacje na temat dyrektywy INSPIRE, ustawy o IIP oraz obowiązujących wytycznych technicznych (np. INSPIRE Technical Specifications). Opisane są w nim potencjalne i istniejące krajowe źródłowe zbiory danych oraz przypisane do nich odpowiednie tematy wynikające z ustawy o IIP wraz z informacją o organach odpowiedzialnych za prowadzenie tych zbiorów. Opracowanie przestawia również możliwe rozwiązania dot. transformacji danych i uzyskania interoperacyjności
zbiorów i usług danych zgodnych z wymogami ustawy o IIP.

Pobierz Przewodnik po tematach dyrektywy INSPIRE

 

Dokumentacja bazy danych

Dokumentacja w zakresie modelu danych zawiera opis opracowanych jednolitych modeli danych wykorzystywanych przez SIPAM. Model danych zawiera informacje o klasach obiektów oraz opis atrybutów. Model danych został opracowany w notacji UML przy użyciu aplikacji Enterprise Architect v. 15.0 (plik w formacie eapx). Dodatkowo wygenerowano raport z modelu danych w formie dokumentu tekstowego oraz zobrazowanie diagramu modelu.

 

Prezentacje ze szkoleń

 

Zeszyty ćwiczeń

 

Filmy instruktażowe

Na kanale YouTube zostały umieszczone filmy instruktażowe prezentujące najważniejsze funkcje systemu SIPAM. 

Przeglądanie map

Wersja z audiodeskrypcją

 

Przeglądanie dokumentów

Wersja z audiodeskrypcją

 

Przeglądanie danych

Wersja z audiodeskrypcją
Skip to content