Deklaracja dostępności Geoportalu SIPAM

Ministerstwo Infrastruktury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Geoportal Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-04-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Na stronie internetowej Geoportal SIPAM znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyłączenia

  1. Geoportal SIPAM jest typowym geoportalem (zawiera mapy) i jako taki jest wyłączony z obowiązku spełnienia standardów dostępności określonych w specyfikacji WCAG 2.1, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).
  2. Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nie stosuje się do elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych zawierających: mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportali, pod warunkiem, że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo. Spełnienie wszystkich wymogów jest w tym przypadku niewykonalne, jednak możliwe jest podniesienie komfortu pracy dla osób słabowidzących i udostępnienie opcji kontaktu z administratorem strony internetowej w przypadku osób z innymi niepełnosprawnościami. Podstawowe usprawnienia powinny dotyczyć poprawienia czytelności treści, dostępu z poziomu klawiatury, edycji struktury html czy możliwości korzystania z portalu na urządzeniach przenośnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-08

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – adres poczty elektronicznej sipam@sipam.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 22 583 85 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
• Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
• E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
• Telefon: 22 57 17 700
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania skarg można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content