Deklaracja dostępności Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej

Minister Infrastruktury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sipam.gov.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 29.07.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.06.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.07.2020 r.

Aktualizacja deklaracji dostępności: 27.06.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wykonawcę Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM).

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

 • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • stanowią dokument urzędowy o określonej strukturze wynikającej z przepisów prawa.

Wyłączenia

W ramach SIPAM funkcjonuje geoportal zawierający treści w postaci mapy i jako taki jest wyłączony
z prawnego obowiązku spełnienia standardów dostępności zgodnie ze specyfikacją WCAG 2.1 zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 84): Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych: (…) 4) map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo. Spełnienie wszystkich wymogów jest w tym przypadku niewykonalne, jednak możliwe jest podniesienie komfortu pracy dla osób słabowidzących i udostępnienie opcji kontaktu z administratorem strony
w przypadku osób z innymi niepełnosprawnościami. Podstawowe usprawnienia powinny dotyczyć poprawienia czytelności treści, dostępu z poziomu klawiatury, edycji struktury html czy możliwości korzystania z portalu na urządzeniach przenośnych.

Niektóre materiały multimedialne (filmy, prezentacje, itp.) zamieszczone w ramach SIPAM mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów ze względu na fakt, że materiały te pierwotnie
nie były przewidziane do udostępnienia publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – adres poczty elektronicznej sipam@sipam.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 22 583 85 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 3. sposób kontaktu oraz
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ministerstwo zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Polityka przetwarzania danych osobowych została opisana https://sipam.gov.pl/informacje-prawne/regulamin/.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy Ministerstwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 22 57 17 700
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /RPO/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania skarg można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Budynek CBF przy ul. Nowy Świat 6/12

Wjazd podjazdu osoby niepełnosprawnej, na teren siedziby Ministerstwa Infrastruktury zlokalizowanej
w budynku CBF, umożliwiony jest od strony Alei Jerozolimskich, jak również poprzez dostęp z poziomu garażu do wejścia „D” przy użyciu podestu rozkładanego w asyście pracownika ochrony CBF.

Przy budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (1 od strony Alei Jerozolimskich oraz 2 od strony ul. Nowy Świat).

W budynku znajdują się odpowiednio oznakowane dźwigi osobowe, przystosowane do przewozu osób
z niepełnosprawnościami, posiadające oznaczenie pięter w alfabecie Braille’a.

Przy wejściu „C” znajduje się dźwig osobowy przystosowany do przewozu wózków inwalidzkich.

W holu głównym budynku CBF ułożone są drewniane podesty ułatwiające dostęp do dźwigów osobowych przy wejściu „A” i „D”.

W budynku CBF, wejście „A” na poziomie -1 znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, do której prowadzą windy od wejścia „A” oraz platforma elektryczna dla wózków (obsługiwana przez pracowników ochrony CBF).

Do budynku CBF, w tym pomieszczeń najmowanych przez Ministerstwo możliwe jest wejście osoby niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku CBF nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (wyłączając windy) ani nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują
w związku z tym wsparcia w kontaktach, Ministerstwo umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw
z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Kontakt w języku migowym za pomocą wideo rozmowy – należy kliknąć w link poniżej:

https://mininf.jns.pl/

Usługa jest dostępna w dni robocze w godzinach 8:15-16:15.

Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa – Dostępność dla osób z niepełnosprawnością.

Skip to content