Dane GIS

Dane wektorowe

Dane wektorowe

Dane wektorowe zgromadzone w SIPAM obejmują następujące zbiory danych:

 1. Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa (restricted_zone).
 2. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (restricted_zone).
 3. System rozgraniczenia ruchu statków (traffic_route).
 4. Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie (traffic_route).
 5. Granice morskich wód wewnętrznych (coastline, marine_internal_waters).
 6. Granica morza terytorialnego RP (territorial_sea_border, territorial_sea ).
 7. Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP (eez_border, eez).
 8. Granica morskiej strefy przyległej RP (contiguous_zone_border, contiguous_zone).
 9. Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski (constuction_safety_zone).
 10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich (investment_permit).
 11. Osie podmorskich kabli i rurociągów (cable_pipeline_permit).
 12. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe (wreck).
 13. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny) (coastal_zone_border_tech, coastal_zone_border_ochr) .
 14. Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (maritime_office_border, maritime_office_zone).
 15. Granice portów i ich red (port, roadstead).
 16. Granice przystani morskich, kotwicowisk (marina, sea_area).
 17. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani (sea_area, hydrotechnical_infrastructure).
 18. Tory podejściowe (traffic_route).
 19. Kilometraż wybrzeża morskiego (coastal_milage).
 20. Numeracja wejść na plażę (coast_entry).
 21. Plany ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich (n2000_conservation_plan_oso, n2000_conservation_plan_soo).
 22. Linia brzegu (coastline).
 23. Linia podstawowa (baseline).
 24. Graniczna linia ochrony (protection_limit_line).
 25. Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich (pobm).
 26. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 37 ust 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP) (coastal_zone_use_permission).
 27. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l Prawa Wodnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku) (flood_risk_use_permission).
 28. Umowy użytkowania (property_rent_agreement).
 29. Decyzje o trwałym zarządzie (wody morskie) (property_admin_right).
 30. Decyzje o trwałym zarządzie (ląd) (property_admin_right).
 31. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich (forestry_plans_ciek_lin, forestry_plans_kom_lin, forestry_plans_obch_lin, forestry_plans_obw_pol, forestry_plans_oddz_pol, forestry_plans_pnsw_pol, forestry_plans_uzbr_lin, forestry_plans_wydz_pol, forestry_plans_zreb_pol).

Dostęp do aktualnych danych wektorowych jest możliwy za pośrednictwem usługi WFS. Kopię tych danych można pobrać w następujących formatach:

 

Dane rastrowe

Dane rastrowe

Dane rastrowe zgromadzone w SIPAM obejmują następujące zbiory danych:

 1. Dane batymetryczne (bathymetric_survey).
 2. Dane z systemu LIDAR (lidar_survey).
 3. Ortofotomapy (imagery_survey).

Dostęp do aktualnych danych rastrowych jest możliwy za pośrednictwem usług WMS. Kopię tych danych można pobrać za pośrednictwem usługi ATOM:

Skip to content