Dane GIS

Dane wektorowe

Dane wektorowe

Dane wektorowe zgromadzone w SIPAM obejmują następujące zbiory danych:

 1. Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.
 2. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem terminów uznania strefy za niebezpieczną).
 3. System rozgraniczenia ruchu statków.
 4. Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie.
 5. Granice morskich wód wewnętrznych.
 6. Granica morza terytorialnego RP.
 7. Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP.
 8. Granica morskiej strefy przyległej RP.
 9. Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski.
 10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich.
 11. Osie podmorskich kabli i rurociągów.
 12. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe.
 13. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny).
 14. Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
 15. Granice portów i ich red.
 16. Granice przystani morskich, kotwicowisk.
 17. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani.
 18. Tory podejściowe.
 19. Kilometraż wybrzeża morskiego.
 20. Numeracja wejść na plażę.
 21. Plany ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich.
 22. Linia brzegu.
 23. Linia podstawowa.
 24. Graniczna linia ochrony.
 25. Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich.
 26. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 37 ust 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP).
 27. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l Prawa Wodnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku).
 28. Umowy użytkowania.
 29. Decyzje o trwałym zarządzie (wody morskie).
 30. Decyzje o trwałym zarządzie (ląd).
 31. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.

Dostęp do aktualnych danych wektorowych jest możliwy za pośrednictwem usługi WFS. Kopię tych danych można pobrać w następujących formatach:

 

Dane rastrowe

Dane rastrowe

Dane rastrowe zgromadzone w SIPAM obejmują następujące zbiory danych:

 1. Dane batymetryczne.
 2. Dane z systemu LIDAR.
 3. Ortofotomapy.

Dostęp do aktualnych danych rastrowych jest możliwy za pośrednictwem usług WMS. Kopię tych danych można pobrać za pośrednictwem usługi ATOM:

Skip to content