Uruchomienie SIPAM

Opublikowane przez Jakub Szostak w dniu

SIPAM

W dniu dzisiejszym System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) został oddany do użytkowania przez interesariuszy zewnętrznych. Oddajemy w państwa ręce kompletny system zapewniający wszechstronny dostęp do danych przestrzennych gromadzonych przez administrację morską.

Baza danych GIS

Centralnym punktem SIPAM jest relacyjna baza danych GIS, która jest magazynem danych wektorowych, opisowych oraz skanów dokumentów. Dane wektorowe i opisowe są aktualizowane w węzłach lokalnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz urzędów morskich. Każda zmiana wprowadzona w węzłach lokalnych jest automatycznie replikowana do węzła publicznego, który stanowi pojedynczy punkt dostępu do do danych przestrzennych gromadzonych przez wszystkie organy administracji morskiej.

Węzły infrastruktury SIPAM

Użytkownicy zewnętrzni korzystający z danych udostępnionych za pośrednictwem węzła publicznego zawsze korzystają z najbardziej aktualnych danych administracji morskiej. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z założeniami projektu na dzień dzisiejszy w systemie dostępne są dane wprowadzone przez Wykonawcę projektu, tj. dane aktualne na dzień 30 kwietnia 2019 r. Pozostałe dane są intensywnie uzupełniane przez pracowników administracji morskiej.

 

Serwer danych przestrzennych GIS

Dane wektorowe

Dane SIPAM zgromadzone w bazie danych GIS udostępniane są za pośrednictwem usług sieciowych zgodnych ze standardami OGC (agn. Open Geospatial Consortium). Usługi te zapewniają dostęp do danych wektorowych, danych rastrowych oraz do dynamicznie generowanych kompozycji mapowych.

 

Geoportal SIPAM

Głównym punktem dostępu do danych zgromadzonych w SIPAM jest internetowa aplikacja Geoportal SIPAM. Oprócz standardowych funkcjonalności związanych z wizualizacją i analizą danych przestrzennych zawiera szereg narzędzi dedykowanych dla administracji morskiej.

Rejestr dokumentów

Informacja o dokumencie

Z uwagi na fakt, że wszystkie obiekty przestrzenne zgromadzone w SIPAM posiadają ścisłe powiązanie z dokumentami źródłowymi, edycja danych opisowych i geometrycznych odbywa się współbieżnie w ramach jednego interfejsu aplikacji Geoportal SIPAM. Umożliwia on prowadzenie rejestrów dokumentów wraz z jednoczesną obsługą lokalizacji przestrzennej wspieraną przez wbudowaną mapę. Narzędzie to daje dostęp do dokumentów źródłowych związanych z wydawaniem różnego rodzaju decyzji, pozwoleń i zaświadczeń wydawanych przez administrację morską. Dodatkową cechą tego narzędzia jest możliwość archiwizacji dokumentów oraz innych aktów normatywnych zawierających informacje przestrzenne.

Załączniki mapowe

Geoportal SIPAM zawiera narzędzie, które ma na celu ułatwienie użytkownikom zewnętrznym tworzenie załączników mapowych do wniosków składanych do administracji morskiej. Umożliwia ono interaktywne przygotowanie załącznika mapowego, który można wydrukować i załączyć do pisma urzędowego. Narzędzie to zapewnia następujące funkcjonalności:

  • lokalizowanie istniejących obiektów przestrzennych,
  • obsługa wielu układów współrzędnych (WGS84/ETRF89, PL-2000, PL-1992)
  • możliwość wpisania tytułu załącznika oraz krótkiego opisu
  • możliwość wydruku mapy do pliku PDF zawierającego wykaz współrzędnych

Dokumentacja fotograficzna

Narzędzie do gromadzenia dokumentacji fotograficznej umożliwia dodawanie do repozytorium SIPAM plików graficznych, które są jednoznacznie powiązane z przestrzenią.

Dokumentacja fotograficzna

 

Repozytorium danych plikowych

W SIPAM zaimplementowane zostało repozytorium danych plikowych. Są w nim przechowywane duże pliki rastrowe oraz dane LIDAR. Oprócz tego w repozytorium przechowywane są skany dokumentów źródłowych, które są powiązane bezpośrednio z obiektami przestrzennym zgromadzonymi w bazie danych GIS.

Dane rastrowe oraz dane LIDAR udostępniane są za pośrednictwem usługi ATOM. Natomiast dokumenty źródłowe udostępniane są bezpośrednio w Geoportalu SIPAM za pośrednictwem dedykowanego API.

 

Katalog metadanych SIPAM

Katalog metadanych SIPAM umożliwia dostęp do metadanych, opisująych dane zgromadzone w SIPAM. Metadane są również udostępniane zgodnie ze standardami publikowanymi przez OGC oraz z wymaganiami Dyrektywy INSPIRE.

 

Repozytorium RDF

Diagram RDF

Dane przestrzenne i opisowe zgromadzone w systemie SIPAM są dostępne również w formie danych Linked Data zapisanych w standardzie RDF (ang. Resource Description Framework). Dane zapisane w tym standardzie można przeszukiwać na podstawie zapytań zapisanych w języku SPARQL.

 

Interfejsy programistyczne API

Przykład odpowiedzi interfejsu API

SIPAM zawiera szereg interfejsów programistycznych aplikacji API (ang. Application Programming Interface) łączących w sobie metody programowania, specyfikacje techniczne i dokumentację, które umożliwiają zarejestrowanym użytkownikom uzyskanie dostępu do danych administracji morskiej. Interfejsy API umożliwiają pobranie i ponowne wykorzystanie udostępnianych danych, w szczególności przez zarejestrowanych użytkowników.

 

Dokumentacja systemu

Do dyspozycji użytkowników jest obszerna dokumentacja systemu SIPAM. W skład tej dokumentacji wchodzą przewodniki, zeszyty ćwiczeń, prezentacje ze szkoleń oraz filmy instruktażowe.

Dokumentacja SIPAM

 


 

Liczymy na to, że udostępnione przez nas dane przyczynią się do zwiększenia dostępności zbiorów danych administracji morskiej oraz zwiększenia możliwości ponownego ich wykorzystania.

Najbliższe tygodnie poświęcimy na dostrajanie sprzętu i oprogramowania zgodnie z zaobserwowanymi potrzebami użytkowników. Zachęcamy do odwiedzania niniejszej strony wszystkich zainteresowanych postępami projektu.

Kategorie: Uncategorized

Skip to content