Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Minister Infrastruktury z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: http://www.gov.pl/infrastruktura/elektroniczna-skrzynka-podawcza;
  3. telefonicznie: 22 630 10 00.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez administratora danych Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl.

CEL PRZETWARZANIA
Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia portalu SIPAM tj. obsługi kont użytkowników oraz nawiązania kontaktu.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
art. 6 ust 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

ODBIORCY DANYCH
odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym administrator danych jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z administratorem danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przechowywane czasowo, tj. na potrzeby obsługi kont użytkowników oraz korespondencji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania
i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

PROFILOWANIE
Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Skip to content